Waarderen van een onderneming

Een waardebepaling maakt nagenoeg altijd onderdeel uit van een verkoop- of koopproces en is dan ondersteunend bij de onderhandelingen over de verkoop- of koopprijs. Hierdoor is het mogelijk om een inhoudelijke discussie te voeren over de waarde van een onderneming en te ontdekken waardoor eventuele verschillen van inzicht worden veroorzaakt. Ook hier geldt: hoe beter u zich heeft voorbereid des te groter de kans is op een geslaagde uitkomst. Ook worden waardebepalingen uitgevoerd in het kader van het uitkopen van één of meer medeaandeelhouders, een (dreigend) geschil tussen aandeelhouders of voor de Belastingdienst ter onderbouwing dat een voorgenomen transactie op zakelijke gronden plaats zal vinden.

Bij Rembrandt Fusies & Overnames baseren we ons bij voorkeur niet op één waarderingsmethode, maar zullen we de uitkomsten van de meest gebruikte waarderingsmethode (Discounted Cash Flow) indien mogelijk toetsen aan de hand van uitkomsten van andere methoden. Elke onderneming is uniek en resultaten uit het verleden zijn in het algemeen minder interessant dan de verwachtingen voor de toekomst. Na onze financiële analyses heeft u meer inzicht in de belangrijkste waardebepalende factoren van uw onderneming.

Bij een verkoop- of koopproces zijn naast de waardebepaling ook, onder andere, de volgende factoren van belang bij het tot stand komen van de verkoop- of koopprijs:

 • het aantal geïnteresseerde kandidaten (marktwerking);
 • de eventuele voordelen die een kopers kan realiseren (synergie);
 • de ervaring van kandidaten met overnameprocessen (professionaliteit);
 • de kwaliteit van de prognoses (aannemelijkheid);
 • de hoogte van de goodwill (financierbaarheid);
 • het algemene marktsentiment (hype of recessie).

Een stappenplan voor de waardebepaling bestaat uit:

 1. het opstellen van een vragenlijst voor benodigde informatie;
 2. financiële analyses;
 3. eventueel gesprekken met aandeelhouders en/of management;
 4. een analyse van verschillende denkbare scenario's;
 5. presenteren van de bevindingen;
 6. eventueel een schriftelijke rapportage van de bevindingen.

Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over wat Rembrandt Fusies & Overnames kan betekenen in uw specifieke situatie.