De Kracht van het Plan: juridische voorbereiding met Bouke Tauw

De Kracht van het Plan: juridische voorbereiding met Bouke Tauw

De verkoop van een bedrijf is vaak een voor de ondernemer onbekend proces. Tóch zijn er zaken waar u van tevoren rekening mee kunt houden om de daadwerkelijke verkoop te versoepelen. Door een gedegen voorbereiding, ook gedurende de jaren voor het moment van verkoop, kunt u dit proces al opstarten. Dit noemen wij bij Rembrandt Fusies & Overnames de Kracht van het Plan.

 

Change of control

In contracten of overeenkomsten (of de algemene voorwaarden hiervan) met klanten en leveranciers kan een zogenaamde ‘change of control’ bepaling opgenomen zijn. Dit betekent dat een overeenkomst mag worden beëindigd door de klant of leverancier op het moment dat het zeggenschap van een bedrijf wijzigt. Dit kan in de afrondende fase van een (ver)koopproces een complicerende factor worden, zeker als dit een voor het bedrijf belangrijke klant of leverancier betreft. Vaak wil de koper zo’n partij dan graag spreken voordat de transactie volledig afgerond kan worden om het risico van de overname te beperken. Op deze manier kan de koper peilen of het bedrijf in de toekomst zaken blijft doen met uw bedrijf na de verkoop. Dit kan ervoor zorgen dat, in een late fase van het proces, de deal toch nog onzeker wordt. Tevens betekent dit dat de transactie van tevoren al bekend gemaakt moet worden aan een klant of leverancier, terwijl u dat moment mogelijk later pas had willen doen.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Houd bij het sluiten of vernieuwen van contracten in de gaten of er een change of control bepaling in staat. Mocht dit het geval zijn, vraag dan naar de reden en onderzoek of deze bepaling eruit gehaald kan worden of dat deze aangepast wordt zodat deze alleen geldt voor specifieke partijen (bijvoorbeeld directe concurrenten van de klant of leverancier).

 

Schriftelijke communicatie

Het komt regelmatig voor dat niet alle commerciële afspraken volledig vastgelegd zijn in (ondertekende) overeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bonusafspraken met leveranciers, die mondeling zijn overeengekomen. Gedurende de periode van samenwerking kan dit jaren goed gaan, echter wil een koper waarschijnlijk wel zeker weten dat hij of zij na een overname aanspraak kan maken op dezelfde afspraak. Een koper kan dan verzoeken dat dergelijke mondelinge afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Ook hierbij kunt u dus in de situatie terecht komen dat u dat bij voorkeur in die fase nog niet had willen doen.  

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Zorg ervoor dat u gemaakte afspraken zoveel mogelijk schriftelijk vastlegt. Dit kan al door een bevestigende e-mail te versturen nadat u bepaalde commerciële afspraken mondeling besproken heeft.

 

Pensioenregeling

Het komt geregeld voor dat een bedrijf verplicht deel moet nemen aan een bepaalde pensioenregeling. Indien de regeling die uw bedrijf zelf hanteert minder uitgebreid en daarmee mogelijk ook goedkoper is, zal een koper bijna altijd eisen dat er wordt overgestapt naar de verplichte regeling. De extra kosten die hieraan verbonden zijn zullen voor rekening van de verkopende partij komen. Daarnaast kan de koper ook van mening zijn dat een lagere koopsom van toepassing is, omdat de structurele verdiencapaciteit van het bedrijf dan lager blijkt te zijn.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Stem ruim voor de transactie met een pensioenadviseur af of u de juiste pensioenregeling toepast. Het wijzigen van pensioenafspraken kan namelijk relatief veel tijd in beslag nemen.

 

CAO

Indien uw bedrijf onder een CAO valt, is het van belang dat deze goed nageleefd wordt. Zijn de medewerkers ingedeeld in de juiste functiegroepen? Ontvangen zij een salaris dat hoort bij die specifieke functiegroep? Zijn de verbindend verklaarde arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld loonsverhoging ook daadwerkelijk doorgevoerd? Het niet voldoen aan bepaalde voorwaarden kan een grote impact hebben op de winstgevendheid van een bedrijf, en dus ook op de koopsom die een koper bereid is te betalen.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Controleer geregeld de voorwaarden van de CAO waar uw onderneming onder valt. Wordt aan alle voorwaarden voldaan? Zijn er medewerkers verkeerd ingeschaald waardoor deze na een overname meer betaald moeten worden?

 

Relatiebeding

Het komt geregeld voor dat tijdens een due diligence blijkt dat in een arbeidsovereenkomst met voor de onderneming belangrijke medewerkers (sleutelfiguren) geen passend non-concurrentie- of relatiebeding is opgenomen. Voor een koper kan dit een extra risico opleveren, omdat deze medewerkers na een transactie eenvoudiger vergelijkbare activiteiten kunnen uitvoeren buiten het bedrijf. Uw bedrijf kan vervolgens mogelijk belangrijke klanten en de daarbij behorende omzet kwijtraken. Een koper zal hierdoor eerder in het proces al met medewerkers willen spreken om er zeker van te zijn dat zij na een overname niet zullen vertrekken. Ook kan een koper eisen dat er aangepaste arbeidsovereenkomsten gesloten worden. In beide gevallen moet de transactie dus al bekend gemaakt worden voordat u het moment daar vindt, en mogelijk zelfs uitgesteld. Ook is het mogelijk dat medewerkers dit als een geschikt moment zien om over hun arbeidsvoorwaarden te gaan heronderhandelen, met eventuele gevolgen voor de toekomstige winstgevendheid, en uiteindelijk de verkoopprijs.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Zorg er bij het sluiten of vernieuwen van arbeidsovereenkomsten voor dat er een passend non-concurrentie- of relatiebeding is opgenomen. Daarnaast is het ook verstandig om andere manieren te bedenken om werknemers aan uw bedrijf te binden, zodat de continuïteit ook na een overname blijft bestaan.

 

En tot slot een voorbereidingstip specifiek voor productiebedrijven.

Vaak brengt het werken met gevaarlijke stoffen bij een productiebedrijf een risico op milieuverontreiniging met zich mee. Kopers zullen dit risico over het algemeen zo veel mogelijk bij verkoper proberen te leggen. Oók na een transactie, gezien de periode voorafgaand aan de openbaring van de verontreiniging lang kan zijn. De impact hiervan kan groot zijn omdat de kosten bij een serieuze verontreiniging hoog uit kunnen vallen.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Laat tijdig een nulmeting uitvoeren door een milieukundig adviesbureau. Op deze manier maakt u goed inzichtelijk wat de huidige status is en kunt u een concretere inschatting maken van de risico’s die u als verkopende partij loopt. Ook kunt u hiermee aantonen wat de mate van vervuiling is ten tijde van de verkoop.

 

Vanuit onze ruime praktijkervaring hebben wij een Checklist samengesteld met enkele belangrijke onderwerpen waar voorafgaand aan een verkoop(proces) over nagedacht moet worden. U kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen voor een nadere toelichting of voor ondersteuning bij bepaalde zaken.