U wilt uw bedrijf verkopen en bent op zoek naar een interessante koper. Bij de verkoop speelt veel meer dan alleen een goede verkoopprijs. Samen met u wil Rembrandt Fusies & Overnames de beste transactie realiseren, waarbij de plannen die u heeft voor uzelf én voor uw bedrijf zijn gewaarborgd. En daarbij kijken we naar álle factoren die belangrijk zijn. Dat is wat we bedoelen met De Kracht van het Plan en belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • de hoogte van de verkoopprijs
 • een goed gevoel over de nieuwe eigenaar
 • de plannen die een nieuwe eigenaar met uw bedrijf heeft
 • een goede toekomst voor uw medewerkers
 • zo min mogelijk zorgen na de overdracht
 • een goed gevoel over het verkoopproces

Onze aanpak is er geheel op gericht om samen met u tot de beste transactie te komen. Uw onderneming wordt pas aan mogelijke kopers aangeboden na een zorgvuldige voorbereiding. Hierdoor wordt een snel en efficiënt verkoopproces mogelijk. Bijkomend voordeel is dat het risico kleiner is dat bekend wordt dat uw onderneming te koop staat. Rembrandt beschikt over de beste netwerken, zowel nationaal als internationaal, zodat we de meest interessante kopers weten te vinden.

De Kracht van het Plan is onder andere een gedegen voorbereiding. Een stappenplan voor de verkoop bestaat bijvoorbeeld uit:

1. Voorbereiding
 • Planning
 • Eventueel: anoniem interesse peilen bij mogelijke kopers
 • Waardebepaling
 • Opstellen bedrijfsprofiel
 • Opstellen lijst met mogelijke kopers
2. Transactie
 • Benaderen geselecteerde kandidaten
 • Tekenen geheimhoudingsverklaring
 • Kennismakingsgesprekken
 • Onderhandelen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Boekenonderzoek
 • Opstellen overeenkomst(en)

Bij de verkoop van uw bedrijf speelt veel meer dan alleen het realiseren van een goede verkoopprijs, u bent op zoek naar de beste transactie: waarbij de plannen die u heeft voor uzelf én voor uw bedrijf zijn gewaarborgd. Belangrijke elementen waar u rekening mee wilt houden, kunnen zijn:

 • de hoogte van de verkoopprijs
 • een goed gevoel over het gehele verkoopproces
 • een goed gevoel bij de nieuwe eigenaar
 • dat de nieuwe eigenaar net zo goed zal zijn voor uw management
 • zo min mogelijk, liefst geen, zorgen na de overdracht

Rembrandt Fusies & Overnames kijkt samen met u naar álle factoren die belangrijk zijn. Dat is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan. U zult merken dat onze aanpak geheel is gericht op het tot stand brengen van de voor u beste uitkomst. Uw onderneming wordt pas aan mogelijke kopers ter overname aangeboden na een gedegen en zorgvuldige voorbereiding. Hierdoor wordt een efficiënt en indien gewenst snel verkoopproces mogelijk. Rembrandt beschikt over de beste netwerken, zowel nationaal als internationaal, om mogelijke kopers te vinden.

 

De Kracht van het Plan is onder andere een gedegen voorbereiding. Een passend stappenplan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Planning
 • Analyse bedrijfsinformatie (waaronder werkkapitaalanalyse)
 • Waardebepaling
 • Opstellen informatiememorandum
 • In kaart brengen mogelijke kopersgroepen en opstellen lijst van mogelijke kopers
 • Eventueel: inschakelen internationaal netwerk
 • Bepalen verkoopstrategie
2. Transactie
 • Benaderen geselecteerde kandidaten
 • Tekenen NDA (geheimhoudingsverklaring)
 • Kennismakingsgesprekken
 • Ontvangen en analyseren biedingen
 • Eventueel: managementpresentaties
 • Eventueel: ontvangen tweede biedingen
 • Onderhandelen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Inrichten data room
 • Due diligence
 • Opstellen transactiedocumentatie

Bij de verkoop van uw bedrijf speelt veel meer dan alleen het realiseren van een goede verkoopprijs, u bent op zoek naar de beste transactie: waarbij de plannen die u heeft voor uzelf én voor uw bedrijf zijn gewaarborgd. Belangrijke elementen waar u rekening mee wilt houden, kunnen zijn:

 • een strak geleid verkoopproces
 • permanente beschikbaarheid/bereikbaarheid van het dealteam
 • ervaring met transacties van vergelijkbare omvang
 • de hoogte van de verkoopprijs
 • een uitstekende samenwerking met alle overige betrokken adviseurs

Rembrandt Fusies & Overnames kijkt samen met u naar álle factoren die belangrijk zijn. Dat is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan. U zult merken dat onze aanpak geheel gericht is op het tot stand brengen van de voor u beste uitkomst. Uw onderneming wordt pas aan mogelijke kopers ter overname aangeboden na een gedegen en zorgvuldige voorbereiding. Hierdoor wordt een efficiënt en indien gewenst snel verkoopproces mogelijk. Rembrandt beschikt over de beste netwerken, zowel nationaal als internationaal, om mogelijke kopers te vinden.

De Kracht van het Plan is onder andere een gedegen voorbereiding. Het stappenplan kan er als volgt uitzien:

1. Voorbereiding
 • Planning
 • Waardebepaling
 • Optioneel: coördineren uitvoeren vendor due diligence
 • Opstellen Informatiememorandum
 • Opstellen lijst met mogelijke kopers (long-list)
 • Inschakelen internationaal netwerk
 • Bepalen procedure verkoopproces
2. Transactie
 • Benaderen geselecteerde mogelijke kopers
 • Tekenen NDA (geheimhoudingsverklaring)
 • Kennismakingsgesprekken
 • Ontvangst en analyse eerste indicatieve biedingen (non-binding offers)
 • Eventueel: coördineren opstellen uitgangspunt transactiedocumentatie
 • Managementpresentaties
 • Eventueel: verstrekken aanvullende informatie
 • Eventueel: verstrekken vendor due diligence rapport
 • Ontvangst en analyse tweede indicatieve biedingen (non-binding confirmatory offer)
 • Onderhandelen
 • Vastleggen afspraken in een Letter of Intent (LOI)
3. Afronding
 • Inrichten data room
 • Due diligence (eventueel gesplitst in preliminary and confirmatory)
 • Evalueren uitkomsten due diligence
 • Coördinatie transactiedocumentatie

U wilt het familiebedrijf overdragen naar de volgende generatie? Hierbij is het essentieel rekening te houden met de belangen van alle familieleden. Niet alleen met de korte termijn belangen, maar vooral ook met toekomstige. Dit vraagt om specifieke deskundigheid en ervaring én: een gedegen plan. Bij Rembrandt Fusies & Overnames houden we zorgvuldig rekening met de verwachtingen van alle betrokkenen. We zijn ook duidelijk over ieders rol en verantwoordelijkheid in het overdrachtsproces. U wilt de familiebanden immers goed houden, maar ook de overdracht strak en zakelijk afhandelen. Juist daarom is de onafhankelijkheid van de adviseur van groot belang bij dit soort gevoelige processen.

Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn:

 • Waarom wilt u aan uw familie overdragen?
 • Is de opvolging klaar om de leiding over het bedrijf over te nemen?
 • Wat wordt uw rol na de overdracht?
 • Zijn er kinderen/familieleden die geen rol in het bedrijf krijgen?

Hier maakt u kennis met Rembrandts overtuiging De Kracht van het Plan. Op basis van uw wensen ontwerpen wij een zorgvuldig plan voor het overdrachtsproces. Wij werken hierbij intensief samen met uw accountant, belastingadviseur, vermogensbeheerder en andere specialisten. U krijgt van ons inzicht in de te maken keuzes en altijd een helder advies. Ook zorgen wij, indien u dit wenst, voor zorgvuldige verslaglegging.

Bij het structureren van de transactie wordt rekening gehouden met eventuele belastingeffecten, de impact van de financieringslasten, et cetera. Als u de volgende generatie iets gunt, zoek het dan bijvoorbeeld niet in een lagere koopprijs, maar in soepeler betalingsvoorwaarden.

De Kracht van het Plan begint met een gedegen voorbereiding. Het stappenplan ziet er min of meer als volgt uit:

1. Voorbereiding
 • Inventarisatie uitgangspunten
 • Waardebepaling
 • Opstellen waarderingsrapport
 • Vastellen prijs, voorwaarden, overnamestructuur en eventueel transactiestructuur voor de toekomst
2. Transactie
 • Eventueel afstemmen van verkoopvoorwaarden met de Belastingdienst door uw account/belastingadviseur
 • Eventueel gesprekken voeren met familieleden
 • Vastleggen afspraken in een intentieverklaring (LOI)
3. Afronding
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Eventueel ondersteunen arrangeren financiering
 • Transactiedocumentatie

U wilt verkopen aan een partij die uw bedrijf ziet als een waardevolle aanvulling op het eigen bedrijf. Ook als u al in contact bent met een mogelijke koper voor uw onderneming kan Rembrandt Fusies & Overnames waardevolle kennis en ervaring toevoegen. Hier maakt u kennis met Rembrandts overtuiging De Kracht van het Plan. Samen nemen we alle voor- en nadelen door van een dergelijk een-op-een verkoopproces. We bekijken of er eventueel ook nog andere interessante opties zijn. Een belangrijk punt is ook het al dan niet verlenen van exclusiviteit aan één partij, en onder welke voorwaarden die verleend wordt.

De Kracht van het Plan begint met een gedegen voorbereiding. Een stappenplan kan er als volgt uitzien:

1. Voorbereiding
 • Tekenen geheimhoudingsverklaring
 • Vastleggen afspraken en tijdslijnen
 • Verzamelen en analyse bedrijfsinformatie
 • Uitvoeren indicatieve waardebepaling
 • Opstellen informatiememorandum
 • Eventueel: in kaart brengen alternatieve kopers
2. Transactie
 • Eventueel: andere mogelijke kopers benaderen
 • Ontvangen en analyseren bieding
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Inrichten data room
 • Coördineren due diligence
 • Coördineren opstellen transactiedocumentatie

Bij een Management Buy-In (MBI) zijn potentiële kopers senior managers uit het bedrijfsleven die kiezen voor het ondernemerschap. Een MBI kan een goede oplossing voor u zijn in het geval er in de familie geen geschikte opvolger is. Ook als aansluiting bij een strategische partij geen voordelen biedt, is een MBI een interessante optie. Een voordeel is dat u specifieke voorwaarden kunt stellen aan de verkoop. Bijvoorbeeld dat de bedrijfsnaam behouden blijft of de samenstelling van het personeelsbestand voorlopig ongewijzigd blijft. Bovendien zijn bij een MBI uw bedrijfsgegevens beter beschermd, omdat deze niet ‘naar buiten’ gaan. Sommige ondernemers vinden het een bijkomend voordeel dat ze geen overnamegesprekken hoeven te voeren met de concurrentie.

Er is op dit moment een groeiende groep managers met de behoefte om zelf te ondernemen en een bedrijf te leiden. In de meeste gevallen gaat het om senior managers met ruime ervaring binnen grote, professionele ondernemingen. Relevante managementervaring en met name ondernemerszin zijn belangrijke criteria bij het beoordelen van kandidaten. Rembrandt kan u, via het eigen netwerk en dat van de Rabobank met hen in contact brengen.

Een MBI kan een mooie transactie opleveren, maar u moet vaak wel bereid zijn de koper iets te gunnen, bijvoorbeeld door te helpen bij de financiering. Banken en participatiemaatschappijen zijn namelijk nogal eens terughoudend bij dit soort transacties.

Een geslaagde MBI staat of valt met wat wij verstaan onder De Kracht van het Plan, oftewel een gedegen scenario waarin de wensen die u heeft voor uzelf en de voor onderneming gewaarborgd zijn. Een stappenplan bij een MBI bestaat bijvoorbeeld uit:

1. Voorbereiding
 • Benaderen kandidaat-koper (de MBI'er)
 • Kennismakingsgesprek en eventueel verder informeren van partijen
 • Vastleggen procesafspraken
 • Verzamelen en analyse bedrijfsinformatie
 • Uitvoeren indicatieve waardebepaling
 • Opstellen informatiepakket
2. Transactie
 • Ontvangen en analyseren biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Vastleggen afspraken in een intentieverklaring (LOI)
3. Afronding
 • Coördineren boekenonderzoek (due diligence)
 • Coördineren onderhandelingen koop-/verkoopovereenkomst

Als uw bedrijf overgenomen wordt door het huidige management is er sprake van een Management Buy-Out (MBO). Het verkoopproces kent in dit geval een aantal specifieke kenmerken:

 • Er is sprake van een bestaande (werkgever en werknemer) relatie tussen koper(s) en verkoper
 • Als er sprake is van meerdere kopers ontstaat een nieuwe zakelijke relatie tussen de kopers onderling (het MBO-team)
 • Er is een verandering van medewerker(s) naar startende ondernemer(s)
 • Vaak is er een grote financieringsbehoefte

Een MBO is te overwegen als u alle onderstaande vragen positief kunt beantwoorden:

 • Wil het management (of een deel ervan) het bedrijf overnemen?
 • Kunnen ze het, zijn ze capabel genoeg?
 • Zijn ze van wezenlijk belang voor de onderneming?
 • Gunt u het ze?

Het is in ieders belang om vroegtijdig bij het management hun ondernemerszin te peilen. Zo kan snel getoetst worden of een MBO een reële optie is en wordt verspilling van tijd en energie voorkomen. Het vooraf managen van verwachtingen is daarbij echter cruciaal: wat is een MBO om voor een reden ook niet doorgaat? De kwaliteiten van het management, hun financiële situatie en uw verkoopvoorwaarden maken of een MBO kansrijk is. Wij adviseren om het management alle tijd, middelen en deskundigheid te gunnen om tot een goed overnamevoorstel te komen.

Een MBO kan u een faire prijs opleveren, maar het zal nodig zijn de koper(s) te helpen bij de financiering. Hier staat tegenover dat u minder garanties en vrijwaringen hoeft af te geven omdat de koper uw bedrijf door en door kent. Het proces kan snel gaan en u hoeft geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens te delen met externe partijen. Specifieke verkoopvoorwaarden zijn bij een MBO vaak beter onderhandelbaar (zoals continuïteit medewerkers, huurcontract).

Als er sprake is van een MBO-team, richten wij het overnameproces zo in dat bij het doorlopen van de stappen de teamvorming ondersteund wordt. Het proces wordt zodoende een eerste proeve van bekwaamheid voor het team. Dit vergroot niet alleen de kans op een succesvolle transactie, maar ook op een succesvol vervolg.

Een geslaagde MBO staat of valt met wat wij verstaan onder De Kracht van het Plan, oftewel een gedegen voorbereiding en uitkomst waarin de wensen die u heeft voor uzelf en de voor onderneming zijn gewaarborgd. Het stappenplan voor een MBO ziet er ongeveer als volgt uit:

1. Voorbereiding
 • Verzamelen en analyse bedrijfsinformatie
 • Uitvoeren indicatieve waardebepaling
 • Analyse / quick-scan financiële haalbaarheid
2. Transactie
 • Adviseren en uitbrengen van overnamevoorstel aan het MBO-team
 • Gesprekken met (de adviseurs van) het MBO-team
 • Onderhandelingen
 • Vastleggen afspraken in een intentieverklaring (LOI)
3. Afronding
 • Assisteren bij inrichten dataroom
 • Coördineren boekenonderzoek (due diligence)
 • Eventueel ondersteunen bij de benodigde informatie voor de financiering
 • Coördineren onderhandelingen koop-/verkoopovereenkomst

Wij nemen graag contact met u op.

Voorbeeld transacties